Loading...

Regulamin konferencji test:fest Wrocław

data opublikowania 10.10.2017

I. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja test:fest,  zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w lutym każdego kolejnego roku we Wrocławiu.
 2. Organizatorami Konferencji są:
  Marta Firlej
  Anna Kovalchuk
  Mateusz Holewski
  Tomasz Olszewski
  Dariusz Olszewski
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Uczestnikami Konferencji są testerzy oprogramowania oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką konferencji oraz przedstawiciele Sponsorów.
 5. W ramach Konferencji odbędą się wykłady, warsztaty oraz panele dyskusyjne zgodne z tematyką przewodnią Konferencji test:fest.
 6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem http://www.testfest.pl, adres email do kontaktu: kontakt@testfest.pl

II. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest:
  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie http://testfest.pl
 2. Uczestnik konferencji to osoba, która:
  1. wygłosi prezentację na dany temat i jest zwana dalej prelegentem. Prelegent:
   • zgłosił temat oraz został wybrany przez Organizatorów Konferencji
   • uczestniczy w sesji wykładowej z własną prezentacją bądź prowadzi panel dyskusyjny lub warsztaty
  2. uczestniczy w sesji wykładowej, warsztatowej lub w panelu dyskusyjnym bez własnej prezentacji
 3. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie
 4. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
 5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszania niniejszego Regulaminu lub zakłócania przebiegu konferencji
 6. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana poprzez odpowiednią funkcję w systemie zapisów lub w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@testfest.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników do promocji kolejnych edycji Konferencji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach informacyjnych o tej i przyszlych konferencjach

III. Informacje o Partnerach podczas konferencji

 1. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla partnerów są oddzielone od pomieszczenia, w którym będą prowadzone wykłady
 2. Partnerzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas Konferencji
 3. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne
 4. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedniości za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje partner do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.
 5. Firmy i osoby prywatne niezarejestrowane jako Partnerzy Konferencji nie mogą prowadzić działań marketingowych podczas Konferencji

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Konferencji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.testfest.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej konferencji, oznacza akceptację przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 9. Oraganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu do momentu rozpoczęcia wydarzenia.