Loading...

Regulamin konferencji test:fest Wrocław

data opublikowania 10.10.2017
data ostatniej aktualizacji 07.01.2024

I. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja test:fest,  zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją oraz Wydarzeniem, odbywa się we Wrocławiu.
 2. Organizatorami Konferencji są:
  Marta Firlej
  Anna Kovalchuk
  Żaneta Nawrot
  Mateusz Holewski
  Dariusz Olszewski
  Piotr Kuryłowicz
  Maja Kuryłowicz
  Daria Stolarska
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Uczestnikami Konferencji są testerzy oprogramowania oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką konferencji oraz przedstawiciele Partnerów.
 5. W ramach Konferencji odbędą się warsztaty, panele dyskusyjne oraz inne formy wystąpień zgodne z tematyką przewodnią Konferencji test:fest.
 6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem http://www.testfest.pl, adres email do kontaktu: kontakt@testfest.pl

II. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest:
  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie https://testfest.pl
 2. Uczestnik konferencji to osoba, która:
  1. Poprowadzi wykład, panel dyskusyjny, warsztat lub inną formę wystąpienia na dany temat i jest zwana dalej prelegentem. Prelegent:
   • zgłosił temat oraz został wybrany przez Organizatorów Konferencji
   • uczestniczy w sesji wykładowej z własną prezentacją bądź prowadzi panel dyskusyjny, warsztaty, lub inną formę prezentacji
  2. uczestniczy w sesji wykładowej, warsztatowej lub w panelu dyskusyjnym bez własnej prezentacji i jest zwana dalej uczestnikiem.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rejestracji na konferencję test:fest:
  a) warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji test:fest jest dokonanie rejestracji we wskazanym przez organizatorów systemie;
  b) liczba miejsc na konferencję oraz poszczególne wykłady, warsztaty oraz panele dyskusyjne jest ograniczona;
  c) rejestracja będzie polegać na wypełnieniu i przesłaniu formularza;
  d) o wyborze uczestników warsztatów, paneli dyskusyjnych czy innych form decydują prelegenci danych warsztatów na podstawie przesłanych odpowiedzi, natomiast o wyborze uczestników decydują organizatorzy na podstawie przesłanych zgłoszeń;
  e) szczegółowe daty rejestracji zostaną wskazane przez Organizatora na stronie internetowej www.testfest.pl i innych kanałach w mediach społecznościowych
 4. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji, lub naruszenie jej bezpieczeństwa.
  Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
 5. Każdy może wysłać zgłoszenie tylko raz. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wielokrotnej rejestracji tej samej osoby, wszystkie wpisy zostaną usunięte przed weryfikacją zgłoszeń.
 6. Nie będzie możliwa zmiana danych lub odstąpienie biletu wskazanej osobie, a jedynie rezygnacja z uczestnictwa.
 7. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji uczestników, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wyświetlenia pytań przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 9. Ocena przesłanych przez uczestników odpowiedzi nastąpi w procesie weryfikacji zgłoszeń przez Organizatora. Osoby, które otrzymają bilety zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie
 11. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
 12. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszania niniejszego Regulaminu lub zakłócania przebiegu konferencji
 13. Uczestnicy wydarzenia wchodzą na teren Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.
 15. Odpowiedzialność Organizatorów przy realizacji wydarzenia jest wyłączona od przypadków
  wywołanych z winy osób trzecich lub z powodu rażącego niedostosowania się do obowiązujących
  przepisów.
 16. Osoby przebywające na terenie Obiektu ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań
  zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.
 17. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.
 18. W dniu Konferencji każdy uczestnik musi potwierdzić swoją obecność z ważnym dokumentem tożsamości potwierdzającym zgodność z danymi podanymi podczas rejestracji na wydarzenie.
 19. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji następuje w formie  wysłania wiadomości e-mail na adres bilety@testfest.pl
 20. Osoby, które otrzymają bilety, a zrezygnują z udziału w konferencji i nie poinformują o tym organizatorów do jednego dnia przed konferencją do godziny 8:00 za pomocą wiadomości mailowej na adres: bilety@testfest.pl nie będą miały możliwości uczestniczyć w kolejnej edycji konferencji test:fest.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji lub odwolania Konferencji. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
 23. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników do promocji kolejnych edycji Konferencji.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach informacyjnych o tej i przyszłych konferencjach

III. Informacje o Partnerach podczas konferencji

 1. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla partnerów są oddzielone od pomieszczenia, w którym będą prowadzone wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty
 2. Partnerzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas Konferencji
 3. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne
 4. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje partner do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.
 5. Firmy i osoby prywatne niezarejestrowane jako Partnerzy Konferencji nie mogą prowadzić działań marketingowych podczas Konferencji

IV. Polityka prywatności

 1. Jakich pojęć używamy w polityce prywatności?
 • Użytkownicy – Podmioty, które spełniają warunki Regulaminu i dokonały akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Organizatorzy oraz zapisujący się na wydarzenie.
 • Organizatorzy – Użytkownicy organizujący wydarzenie, mogący sprzedawać bilety.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatorów wydarzenia jako administrator danych Użytkowników, w zakresie danych podanych podczas Rejestracji na wydarzenie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem kontakt@testfest.pl

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Usługi związane z rejestracją na wydarzenie

 • Rodzaje usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usługi rejestracji na wydarzenie
 • Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) w celu wykonania usługi tj. rejestracji na wydarzenie, bądź rejestracji oraz wysłanie biletu na podany adres e-mail
 • Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwienie korzystania z Portalu i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

 • Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Portalu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
 • Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

 • Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji na wydarzenie, takie jak: imię, nazwisko, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
 • Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

 • Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji na wydarzenie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
 • Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami, opartych na rzetelności i lojalności.

Badanie Twojej satysfakcji

 • Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji, sugestii nowych funkcjonalności itp.
 • Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
 1. Co się dzieje z twoimi danymi osobowymi, gdy rejestrujesz się na wydarzenie?

W przypadku, gdy rejestrujesz się na wydarzenie, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dostęp do twoich danych mają Organizatorzy wydarzenia.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie oraz w social media, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności dla każdego wydarzenia.
 • Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 • Organy państwowe
  Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 1. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres organizacji kolejnych edycji konferencji test:fest. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zapisów na wydarzenia (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

 1. Jakie są twoje prawa z związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na kontakt@testfest.pl.

 • Prawo do cofnięcia zgody
  Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji na wydarzenie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić uczestniczenie w konferencji.
  Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
  Podstawa prawna: art. 21 RODO
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia twojego uczestnictwa w konferencji.
  Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyk zgłoszeń na konferencję, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zapisów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
  Podstawa prawna: art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci uczestniczenie w konferencji. Nie będziemy też do Ciebie wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
  Podstawa prawna: art. 18 RODO
 • Prawo dostępu do danych
  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych
  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać przez przesłanie informacji na adres kontakt@testfest.pl. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
  Podstawa prawna: art. 16 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 20 RODO
 • W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu…
 • Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
  Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
  Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Konferencji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.testfest.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej konferencji, oznacza akceptację przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników, Prelegentów oraz Partnerów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu do momentu rozpoczęcia wydarzenia.